Stanovy

 

S T A N O V Y  S P O L K U

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.

 

I. Úvodní ustanovení

1)      Název: CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s,;

2)      Právní forma: spolek dle zákona číslo 89/2012 Sb. – Občanský zákoník;

3)      Používaná zkratka: Cerebrum;

4)      Název v anglickém jazyce: CEREBRUM – Association of People with Acquired Brain Injury and Their Families Czech Republic;

5)      IČ: 22665421;

6)      Datum vzniku: 31. 7. 2007;

7)      Sídlo: Praha;

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s. (dále jen „Spolek“) je spolek, který byl založen za účelem sdružování občanů se získaným poškozením mozku, jejich rodin, příznivců a dalších spolupracovníků, kteří chtějí prosazovat zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení těchto občanů a jejich rodin nebo pečujících.

Získaným poškozením mozku (dále jen „ZPM“) rozumíme takové poškození mozku, které vzniklo za života osoby, tj. není vrozené a patří sem zejména pak cévní mozkové příhody, traumatické poškození mozku, poškození v důsledku onkologického onemocnění, infekce apod.)

 

II. Cíl a činnosti

1)      Posláním Spolku je přispívat k porozumění problematice ZPM a zejména podporovat občany, kteří jej utrpěli nebo jejich rodinné příslušníky a pečující a hájit jejich oprávněné zájmy.

2)      Účel spolku je zejména:

a)        hájení zájmů osob se ZPM;

b)      organizace a realizace projektů na podporu osob se ZPM a jejich rodin;

c)       podporování dobré praxe v oblasti péče, rehabilitace a podpory osob se ZPM;

d)      osvětová a informační činnost a vydávání informačních, metodických a vzdělávacích materiálů a organizace aktivit vztahujících se k problematice ZPM;

e)      podpora vzniku a zakládání regionálních klubů za účelem podpory osob se ZPM po celém území České republiky;

f)       spolupráce na přípravě a připomínkovém řízení zákonů, vyhlášek a standardů péče týkajících se občanů se ZPM, se zdravotním postižením nebo znevýhodněním;

g)      spolupráce se subjekty, jejichž činnost souvisí s činností Spolku;

h)      poskytování různých forem doplňkové zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace;

i)        spolupráce s jinými neziskovými organizacemi osob se zdravotním postižením a dalšími institucemi v tuzemsku i zahraničí, přičemž Spolek může být jejich kolektivním členem;

j)        veřejné sbírky, fundraisingové aktivity a sociální podnikání na podporu hlavní činnosti;

k)      podpora a realizace aktivit podporující návrat osob se ZPM do přirozeného sociálního prostředí;

l)        podpora  sociálního, podporovaného, chráněného a bezbariérového bydlení, které zohledňuje specifické problémy osob se ZPM;

m)    podpora a realizace komunitních, kulturních a svépomocných aktivit pro osoby se ZPM;

n)      realizace aktivit v oblasti prevence vzniku ZPM;

o)      a další činnosti týkající se oblasti ZPM;

 

III. Členství

1)      Členem Spolku (dále jen „Člen“) se může stát fyzická osoba se ZPM,  její rodinní příslušníci a osoby o ní pečující, a to po vyplnění on-line přihlášky na webových stránkách Spolku nebo podání řádně vyplněné přihlášky ke členství na adresu sídla Spolku. Členem se může stát i fyzická osoba z řad odborníků nebo právnická osoba s tím, že schválení jejich členství a podmínky jejich členství stanovuje Správní rada.

2)      Člen je povinen svým chováním napomáhat k dosažení cílů Spolku, nepoškozovat jeho zájmy a dobré jméno. Dále pak dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a usnesení orgánů Spolku.

3)      Členství fyzických osob se ZPM, jejich rodinných příslušníků a osob o ně pečujících je bezplatné. Výši členského příspěvku pro Členy z řad odborníků a právnických osob stanovuje Správní rada. Členský příspěvek je splatný do tří měsíců od zaslání rozhodnutí o přijetí za Člena, dále pak k 30. lednu každého roku.

4)      Každý řádný Člen má právo volit a být volen do orgánů Spolku. Každý Člen má právo podílet se na činnosti Spolku, předkládat návrhy, připomínky a stížnosti příslušným orgánům. Pokud o to požádá alespoň jedna třetina Členů, je Správní rada povinna bez zbytečného odkladu svolat Členskou schůzi a zařadit na její program body požadované takovými Členy.

5)      Čestným členem Spolku se může stát pouze fyzická osoba. Čestné členství je udělováno za zvláštní přínos ke zlepšení života osob se ZPM. O udělení čestného členství rozhoduje, se souhlasem takové osoby, Správní rada. Čestný člen o svém přijetí obdrží písemný doklad. Čestní členové mají právo účastnit se jako host Členské schůze.

6)      Řádné i čestné členství zaniká vystoupením nebo vyloučením, případně odebráním čestného členství. O vyloučení řádného Člena  nebo odebrání čestného členství rozhoduje Správní rada v případě, že Člen závažným způsobem, nebo přes předchozí upozornění opakovaně porušil své členské povinnosti. Neuhradí-li Člen členský příspěvek, může být rozhodnutím Správní rady vyloučen po uplynutí 12 měsíců ode dne jeho splatnosti. Člen, jehož vyloučení se projednává, musí být na takové zasedání Správní rady pozván (nejde-li o vyloučení z důvodu neplacení členských příspěvků) dopisem s uvedením důvodů navrhovaného vyloučení. Člen má též právo se k namítanému důvodu vyloučení písemně vyjádřit. Obdobně to platí i v případě odebrání čestného členství.

7)      Rozhodnutí o vyloučení Člena nebo o odebrání čestného členství se zdůvodněním se Členovi neprodleně zašle písemně nebo emailem. Vyloučený Člen může znovu požádat o přijetí za člena nejdříve po uplynutí jednoho roku.

 

IV. Regionální kluby Spolku

1)      Regionální kluby Spolku (dále jen „Kluby“) vznikají na základě iniciativy Členů, kteří usilují o činnost koordinovanou se Spolkem v určitém regionu. Klub může být založen na základě žádosti minimálně 3 Členů adresované Správní radě. O zřízení nebo zrušení Klubu rozhoduje Správní rada.

2)      Kluby nejsou právnickými osobami (pobočnými spolky), nejsou oprávněny za Spolek jednat ani je zavazovat.

3)      Povinnosti každého Klubu vůči Spolku stanovuje vnitřní předpis vydávaný Správní radou.

 

V. Orgány Spolku

Členská schůze:

1)      Členská schůze je vrcholným (nejvyšším) orgánem Spolku. Svolává ji Správní rada vhodnou formou a v dostatečném předstihu, minimálně 10 dnů před jejím konáním. Koná se nejméně jedenkrát do roka. Jednání Členské schůze vede předseda Správní rady.

2)      Členská schůze plní tyto úkoly:

a)      rozhoduje o změnách stanov;

b)      volí a odvolává členy Správní rady;

c)       volí a odvolává členy Kontrolní komise;

d)      rozhoduje o cílech, zaměření a dalších zásadních otázkách činnosti Spolku;

e)       rozhoduje o likvidaci nebo přeměně Spolku;

3)      Usnesení Členské schůze musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných Členů.. Rozhodnutí Členské schůze jsou závazná pro všechny členy a orgány Spolku. Člen se může nechat na Členské schůze zastoupit, a to zákonným zástupcem nebo na základě písemné plné moci. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisují členové Správní rady.

Správní rada:

4)      Správní rada je nejvyšším voleným orgánem Spolku. Její členové jsou voleni Členskou schůzí z řad Členů. Má minimálně tři členy, jejichž funkční období je pětileté; opětovná volba je možná. Minimálně jeden člen Správní rady musí být z řad Členů se ZPM nebo rodinným příslušníkem takové osoby. Správní rada může k zasedání přizvat Ředitele/ku a předsedu/kyni Kontrolní komise.

5)      Správní rada zasedá nejméně jednou za rok, o dřívější zasedání může požádat člen Správní rady, Ředitel/ka nebo předseda/kyně Kontrolní komise. V čele Správní rady stojí předseda správní rady, kterého si Správní rada volí ze svých členů. Správní rada je statutárním orgánem, za který je oprávněn jednat navenek předseda správní rady samostatně nebo dva členové Správní rady společně.

6)      Správní rada plní zejména tyto úkoly:

a)      rozhoduje o obsazení pozice Ředitele/ky a podmínkách smlouvy, na základě které bude Ředitel/ka vykonávat činnost pro Spolek;

b)       rozhoduje o výši členských příspěvků Členů;

c)        schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a výroční zprávu Spolku;

d)      rozhoduje o vstupu Spolku jako kolektivního člena do jiných organizací;

e)      rozhoduje o přijetí fyzické osoby z řád odborníků nebo právnické osoby za Člena a o podmínkách takového členství;

f)       rozhoduje o udělení čestného členství;

g)      rozhoduje o vyloučení Člena a o odebrání čestného členství;

h)      rozhoduje v souladu se zákonem o kooptaci náhradních členů Správní rady;

i)        rozhoduje ve všech věcech jednotlivých Klubů;

j)        rozhoduje o všech věcech, které tyto stanovy neurčují do působnosti jiného orgánu Spolku;

7)      Členství ve Správní radě zaniká:

a)      uplynutím volebního období;

b)      písemným odstoupením člena;

c)       odvoláním člena Členskou schůzí;

d)       úmrtím;

8)      Členství ve Správní radě je neslučitelné s funkcí Ředitele/ky a člena Kontrolní komise.

Ředitel/ka

9)      Ředitel/ka je výkonným orgánem Spolku, řídí a zajišťuje organizačně, administrativně a odborně jeho činnost.

10)   Ředitel/ka je jmenován/a Správní radou, nemusí být členem Spolku.

11)   Ředitel/ka může být odvolán/a Správní radou.

12)   Ředitel/ka reprezentuje Spolek navenek, plní úkoly stanovené Správní radou a Členskou schůzí.

13)   Ředitel/ka vytváří a personálně zabezpečuje organizační strukturu pro činnost Spolku.

14)   Ředitel/ka vytváří a vydává interní předpisy a další dokumenty pro fungování Spolku.

15)   Ředitel/ka odpovídá Správní radě za činnost a hospodaření Spolku.

16)   V případě, že není pozice Ředitel/ky obsazena, vykonává jeho pravomoci předseda Správní rady.

Kontrolní komise:

17)   Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku.

18)   Členy Kontrolní komise jmenuje a odvolává Členská schůze.

19)   Kontrolní komise má tři členy volené na pětileté funkční období; opětovná volba je možná.

20)   V čele Kontrolní komise stojí předseda, kterého si Kontrolní komise zvolí při svém prvním zasedání ze svých členů, a který má právo účastnit se zasedání Správní rady.

21)   Kontrolní komise zasedá minimálně jedenkrát ročně a má právo od Ředitele/ky požadovat informace a materiály potřebné pro kontrolu.

22)   Členství v kontrolní komisi není slučitelné s funkcí likvidátora.

23)   Kontrolní komise plní zejména tyto úkoly:

a)      každoročně provádí revizi hospodaření Spolku, posuzuje účelnost a hospodárnost vynakládání finančních prostředků dle rozpočtu;

b)      kontroluje dodržování stanov a plnění usnesení orgánů Spolku a dodržování obecně platných právních předpisů;

c)       zpracovává zprávu o ročním výsledku hospodaření Spolku. Kontroluje správnost provedení inventarizace;

.

VI. Zásady hospodaření

 

1)      Spolek může být vlastníkem movitého i nemovitého majetku, se kterým hospodaří podle obecně platných právních předpisů a vlastních pravidel hospodaření.

2)      Členové neručí za jeho případné dluhy.

3)      Spolek je jednou hospodářskou, účetní a daňovou jednotkou.

4)      Peněžních prostředků, movitého nebo nemovitého majetku může Spolek nabývat zejména:

a)      z členských příspěvků;

b)       z dotací ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie;

c)       z darů fyzických a právnických osob, nadací a humanitárních fondů;

d)       z výtěžku loterií a veřejných sbírek;

e)      z benefičních akcí;

f)       z dědictví a odkazů;

g)      z výnosů z prodeje vlastních publikací;

h)      z výnosu prodeje dobročinných známek, samolepek, pohlednic, upomínkových a podobných předmětů;

i)        z jiných příjmů;

5)      Hospodaření s majetkem Spolku je prováděno v souladu s obecně právními předpisy a rozpočtem schváleným Správní radou.

6)      Roční přehled o hospodaření předkládá předseda správní rady ke schválení Členské schůzi.

 

VII. Zrušení a likvidace Spolku

1)      Zánik nebo zrušení Spolku bude provedeno v souladu s právním řádem.

2)      Spolek se ruší dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí nadpoloviční většiny všech Členů na zasedání Členské schůze, nebo rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci.

3)      V případě rozhodnutí Členské schůze o zániku Spolku rozhodne tato i o způsobu vypořádání majetku Spolku, včetně jmenování likvidátora a naložení s likvidačním zůstatkem.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1)       Text stanov byl schválen Správní radou dne 11. srpna 2017 a téhož dne nabyl účinnosti, v souladu se zněním stanov účinným od 14. dubna 2015.

2)      Toto nové úplné znění stanov Spolku v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;