Stanovy

S T A N O V Y  S P O L K U

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s.

I. Úvodní ustanovení

 1. Název: CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s.

2. Právní forma: spolek dle zákona číslo 89/2012 Sb. – Občanský zákoník

3. Používaná zkratka: Cerebrum

4. Název v anglickém jazyce: Brain Injured and their Families Czech Republic

5. IČ: 22665421

6. Datum vzniku: 31. 7. 2007

7. Sídlo: Praha

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s. (dále jen Cerebrum) je spolek, který byl založen za účelem sdružování občanů po poranění mozku, jejich rodin, příznivců a dalších spolupracovníků, kteří chtějí prosazovat zlepšování zdravotního stavu a sociálního postavení občanů po poranění mozku a jejich rodin s celorepublikovou působností.

 

II. Cíl a činnosti

1.      Posláním Cerebra je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

2.       Účel spolku ve smyslu zákona:

a)      organizace a realizace projektů na podporu osob po poranění mozku a jejich rodin,

b)      podporování dobré praxe a rozvoj komplexních rehabilitačních služeb pro osoby po poranění mozku,

c)      zakládání Klubů Cerebra za účelem poskytování pracovního a sociálního poradenství, zdravotnické osvěty a příležitostí ke společenskému setkávání po celém území ČR

d)      vydávání periodických i neperiodických informačních a odborných tiskovin, zabývajících se problematikou poranění mozku a jeho důsledky, rehabilitací a činností Cerebra,

e)      spolupráce na přípravě a připomínkovém řízení zákonů a vyhlášek týkajících se občanů se zdravotním postižením,

f)       spolupráce se subjekty, jejichž činnost souvisí s činností Cerebra; zvláštní pozornost je věnována spolupráci s odborníky z oblasti neurologie, rehabilitace, sociálního a pracovního poradenství

g)      organizace a zajišťování výchovně vzdělávacích aktivit,

h)      poskytování různých forem doplňkové zdravotní, sociální a pracovní rehabilitace na rekondičních pobytech, v rehabilitačních centrech, denních stacionářích a dalších podobných zařízeních,

i)        spolupráce s jinými neziskovými organizacemi osob se zdravotním postižením a dalšími podobnými organizacemi a institucemi v tuzemsku i zahraničí, přičemž Cerebrum může být jejich kolektivním členem.

j)        informační a vzdělávací činnost pro veřejnost o problémech a potřebách osob po poranění mozku,

k)      obhajování oprávněných zájmů osob po poranění mozku vůči státním i nestátním orgánům, organizacím, veřejností, a to i v zahraničí,

l)        veřejné sbírky na podporu hlavní činnosti

m)   podpora pro vytváření pracovních příležitostí a návratu do přirozeného sociálního prostředí lidí po poranění mozku,

n)      podpora výstavby sociálních bytů a chráněného bydlení, které zohledňuje specifické problémy lidí po poranění mozku,

o)      vzdělávací a rekvalifikační programy pro osoby po poranění mozku.

 

III. Členství

1.      Členem Cerebra se může stát osoba starší 18 let, který buď vyplní on-line přihlášku na internetových stránkách Cerebra nebo podá řádně vyplněnou přihlášku ke členství na adresu sídla a zaplatí stanovený členský příspěvek. Členem Cerebra se může stát i právnická osoba. Podmínky jejího členství stanovuje Správní rada dle vnitřního předpisu platného pro všechny osoby.

2.      Člen je povinen svým chováním napomáhat k dosažení cílů Cerebra, nepoškozovat jeho zájmy a dobré jméno. Dále pak dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a usnesení orgánů Cerebra a platit členské příspěvky.

3.      Členský příspěvek je splatný do tří měsíců od zaslání rozhodnutí o přijetí za člena Cerebra, dále pak k 30. lednu každého roku.

4.      Každý řádný člen má právo volit a  být volen do orgánů Cerebra. Každý člen má právo podílet se na činnosti Cerebra, předkládat návrhy, připomínky a stížnosti příslušným orgánům. Pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů Cerebra, je Správní rada povinna bez zbytečného odkladu svolat Členskou schůzi a zařadit na její program body požadované takovými členy.

5.      Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní příslušnost. Čestné členství je udělováno za zvláštní přínos ke zlepšení života osob po poranění mozku. O udělení čestného členství rozhoduje Správní rada. Čestní členové jsou proto chováni v obecné vážnosti a úctě. Čestný člen o svém přijetí obdrží písemný doklad. Čestní členové mají právo účastnit se jako host Členské schůze.

6.      Řádné i čestné členství zaniká vystoupením nebo vyloučením, případně odebráním čestného členství. O vyloučení nebo odebrání čestného členství rozhoduje Správní rada v případě, že člen závažným způsobem, nebo přes předchozí upozornění opakovaně porušil své členské povinnosti. Neuhradí-li člen členský příspěvek, může být vyloučen po uplynutí 12 měsíců ode dne jeho splatnosti. Člen, jehož vyloučení se projednává, musí být na toto jednání pozván (nejde-li o vyloučení z důvodu neplacení členských příspěvků) dopisem s uvedením důvodů navrhovaného vyloučení. Člen má též právo se k namítanému důvodu vyloučení písemně vyjádřit. Obdobně to platí i v případě odebrání čestného členství.

7.      Rozhodnutí o vyloučení nebo o odebrání čestného členství se zdůvodněním se členovi neprodleně písemně zašle. Vyloučený člen může znovu požádat o přijetí za člena nejdříve po uplynutí jednoho roku.

 

IV. Regionální kluby Cerebra

1.      Regionální kluby Cerebra (dále jen Kluby) vznikají na základě iniciativy členů, kteří usilují o činnost koordinovanou s Cerebrem v určitém regionu. Klub může být založen na základě žádosti minimálně 3 členů adresované Správní radě. O zřízení nebo zrušení Klubu rozhoduje Správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů.

2.      Kluby nejsou právnickými osobami (pobočnými spolky), nejsou oprávněny za Cerebrum jednat ani je zavazovat.

3.      Povinnosti každého Klubu vůči Cerebru stanovuje vnitřní předpis vydávaný Správní radou.

 

V. Orgány Cerebra

1.      Členská schůze je vrcholným (nejvyšším) orgánem Cerebra. Svolává ji Správní rada vhodnou formou a v dostatečném předstihu, minimálně 10 dnů před jejím konáním. Koná se nejméně jedenkrát do roka. Jednání Členské schůze vede předseda Správní rady Cerebra.

Členská schůze plní zejména tyto úkoly:

a)      Volí a odvolává členy Správní rady.

b)      Volí a odvolává členy Kontrolní komise.

c)      Rozhoduje o cílech, zaměření a dalších zásadních otázkách činnosti Cerebra.

d)      Rozhoduje o výši členského příspěvku na následující rok.

 

 

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných hlasujících členů Cerebra. Rozhodnutí Členské schůze jsou závazná pro všechny členy a orgány Cerebra. Zasedání Členské schůze se členové účastní osobně, zastoupení není možné. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisují členové Správní rady.

 

2.      Správní rada je nejvyšším voleným orgánem Cerebra. Její členové jsou voleni Členskou schůzí. Má minimálně tři členy, jejichž funkční období je pětileté; opětovná volba je možná. Správní rada může k zasedání přizvat ředitele/ku a předsedu/kyni Kontrolní komise.

Správní rada zasedá nejméně jednou za rok, o dřívější zasedání může požádat člen Správní rady, ředitel/ka Cerebra nebo předseda/kyně Kontrolní komise. V čele Správní rady stojí předseda správní rady, kterého si Správní rada volí ze svých členů. Správní rada je statutárním orgánem, za který je oprávněn jednat navenek předseda správní rady. Správní rada ze svých členů volí rovněž 1 místopředsedu.

 

Správní rada plní zejména tyto úkoly:

a)      Rozhoduje o obsazení pozice ředitele/ky.

b)      Rozhoduje o změnách stanov a poslání Cerebra.

c)      Schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku a výroční zprávu.

d)      Rozhoduje o vstupu Cerebra jako kolektivního člena do jiných organizací.

e)      Rozhoduje o přijetí právnické osoby za člena Cerebra

f)       Rozhoduje ve všech věcech jednotlivých Klubů Cerebra.

g)      Rozhoduje o všech věcech, které tyto stanovy neurčují do působnosti jiného orgánu Cerebra.

 

Členství ve Správní radě zaniká:

a)      uplynutím volebního období

b)      písemným prohlášením člena

c)      úmrtím

 

Členství ve Správní radě je neslučitelné s funkcí ředitele/ky a člena Kontrolní komise.

 

 

3.      Ředitel je výkonným orgánem Cerebra, řídí a zajišťuje organizačně, administrativně a odborně jeho činnost.

Ředitel je jmenován Správní radou na dobu neurčitou, nemusí být členem Cerebra.

Ředitel může být odvolán nadpoloviční většinou členů Správní rady.

Ředitel reprezentuje Cerebrum navenek, plní úkoly stanovené Správní radou a Členskou schůzí.

Ředitel vytváří a personálně zabezpečuje organizační strukturu pro činnost Cerebra.

Ředitel vytváří a vydává interní předpisy a další dokumenty pro fungování Cerebra.

Ředitel odpovídá Správní radě za činnost a hospodaření Cerebra.

V případě, že není pozice ředitele obsazena, vykonává jeho pravomoci předseda Správní rady.

 

 

4.      Kontrolní komise je kontrolním orgánem Cerebra.

Jmenuje ji a odvolává Správní rada.

Kontrolní komise má tři členy volené na pětileté funkční období; opětovná volba je možná.

V čele Kontrolní komise stojí předseda, kterého si Kontrolní komise zvolí při svém prvním zasedání ze svých členů, a který má právo účastnit se zasedání Správní rady.

Kontrolní komise zasedá minimálně jedenkrát ročně a má právo od zaměstnanců Cerebra požadovat informace a materiály potřebné pro kontrolu.

Členství v kontrolní komisi není slučitelné s funkcí likvidátora.

 

Kontrolní komise plní zejména tyto úkoly:

a)      Každoročně provádí revizi hospodaření, posuzuje účelnost a hospodárnost

vynakládání finančních prostředků podle rozpočtu.

b)      Kontroluje dodržování stanov a plnění usnesení orgánů Cerebra a dodržování obecně platných právních předpisů.

c)      Zpracovává zprávu o ročním výsledku hospodaření. Kontroluje správnost provedení inventarizace.

 

VII. Zásady hospodaření

1.      Cerebrum může být vlastníkem movitého i nemovitého majetku, se kterým hospodaří podle obecně platných právních předpisů a vlastních pravidel hospodaření.

2.      Členové Cerebra neručí za jeho případné dluhy.

3.      Cerebrum je jednou hospodářskou, účetní a daňovou jednotkou.

4.      Peněžních prostředků, movitého nebo nemovitého majetku může Cerebrum nabývat zejména:

a)      ze členských příspěvků,

b)      z dotací ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie,

c)      z darů fyzických a právnických osob, nadací a humanitárních fondů,

d)      z výtěžku loterií a veřejných sbírek,

e)      z benefičních akcí,

f)       z dědictví a odkazů,

g)      z výnosu prodeje dobročinných známek, samolepek, pohlednic, upomínkových a podobných předmětů,

h)      z jiných příjmů

5.      Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně právními předpisy a rozpočtem schváleným Správní radou.

6.      Roční přehled o hospodaření předkládá předseda správní rady ke schválení Členské schůzi.

 

  

VIII. Jednání jménem Cerebra, kompetence

1.      V právních vztazích a jménem Cerebra jedná předseda Správní rady.

2.      Ředitel jedná jménem Cerebra na základě plné moci udělené Správní radou dle určeného rozsahu.

3.      Pro výkon organizačních, odborných a hospodářských funkcí Cerebra je zřízena kancelář. Sídlo kanceláře je v Praze. Náklady na provoz kanceláře a činnost jejího personálu jsou kryty z rozpočtu Cerebra.

 

IX. Zrušení a likvidace Cerebra

1.      Zánik nebo zrušení Cerebra bude provedeno v souladu s právním řádem.

2.      Spolek se ruší dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů na zasedání Členské schůze, nebo rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci.

3.      V případě rozhodnutí Členské schůze o zániku Cerebra rozhodne tato i o způsobu vypořádání majetku Cerebra, včetně jmenování likvidátora a naložení s likvidačním zůstatkem.

 

X. Závěrečná ustanovení

1.      CEREBRUM – Sdružení osob po  poranění mozku a jejich rodin, z.s. je právním pokračovatelem občanského sdružení CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, ustanoveného dle zákona č. 83/1990 Sb. a registrovaného u MV ČR pod číslem VS/1-1/68274/07-R.

2.      Text stanov byl schválen Členskou schůzí dne 14. 4. 2015

3.      Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Členskou schůzí.

4.      Toto nové úplné znění stanov Cerebra v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.

 

                                                                                              Ing. Mirka Kortusová

Předsedkyně správní radyCEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;