Zahraniční literatura

My dad´s had a brain injury
Autor: Clarke, D.

Returning the Individual with Traumatic Brain Injury to the Community: An Overview of Programs and Services in Israel
Autoři: Katz, S.; Florian, V.

Communication Problems
Autoři: Kennedy, G.; Daniels, K.

Reality Orientation Principles & Practice
Autor: Rimmer, L.

Coma after Brain Injury: How you can help
Autor: Sheridan, J.

Making connections after brain injury
Autor: Struchen, M.A.

Memory Problems after brain injury
Autor: Wilson, B.
 • Psychological Effects of BI

  Zranění mozku bývá příčinou mnoha matoucích psychologických změn. Mají různé podoby: od dočasných výpadků paměti a jemných změn v chování až k trvalé změně chování a emocí nebo k ztrátě běžných dovedností a schopností.

  více...

 • Caring for Someone with a BI

  Příručka je napsána pro osoby pečující o osoby blízké s poraněním mozku. Poskytuje praktické rady, které pomohou vypořádat se se situací v samotném počátku, vyrovnat se se skutečností a čelit budoucím výzvám. Pomáhá najít potřebnou podporu v nelehké situaci.

  více...

 • Claiming Compensation After BI

  Poranění hlavy může trvale změnit život člověka. Právní asistence pak pomáhá bezpečně a nezávisle zvládnout situaci po úrazu. Značnému množství obětí nehod se nepodaří uplatnit nárok na odškodnění jen proto, že nejsou informovány o svých zákonných právech. Tato brožura si klade za cíl odpovědět na otázky, které vznikají při uplatňování nároku na náhradu škody.

  více...

 • Driving after BI

  Přestože vnímáme řízení jako samozřejmou dovednost, jedná se o velmi složitou činnost, která vyžaduje mnoho znalostí a pohybových dovedností. Některé tyto schopnosti mohou být poraněním mozku ztraceny. Naštěstí je řada osob po poranění mozku schopna se velice brzy k řízení vozidla opět vrátit. Existují ale právní požadavky, které je nutné v takové situaci dodržet. Nejen s nimi seznamuje tato příručka.

  více...

 • CEREBRUM

  Effective Management of Long Term Care Facilities (Second Edition)

  Příručka se zabývá komplexním pohledem na dlouhodobou péči o klienty v léčebnách se zaměřením na jejich řízení. Věnuje se mimo jiné otázkám poskytování kvalitních a cenově relevantních služeb, asistovanému bydlení, různým druhům zvláštní péče atd.

  více...

 • CEREBRUM

  Ethical Practice in BI Rehabiliation

  Kniha se věnuje etickým dilematům, kterým jsou denně vystavovány osoby v klinické praxi. Zaměřuje se na problémy, kterým čelí terapeuti, lékaři, zdravotní sestry, psychologové, ale rovněž příbuzní osob s poraněním mozku. Autorka vnímá etiku jako součást odborné praxe, která se věnuje všem aspektům rozhodování o následné péči.

  více...

 • CEREBRUM

  Family Support Programs & Rehabilitation

  Kniha nabízí praktické návody k řešení hlavních problémů spojených s poraněním mozku. Kapitoly shrnují důležité neuropsychologické změny spojené s takovým poraněním, popisují rehabilitační postupy a další.

  více...

 • CEREBRUM

  Good Practice in BI Case Management

  Poranění mozku se dotýká nejen zraněných osob, ale i jejich rodin v celé řadě oblastí od akutní péče až po plánování dlouhodobé léčby a terapie. Kniha nabízí návod pro efektivní zvládání situace, popisuje všechny klíčové otázky, které si kladou profesionálové i rodinní příslušníci.

  více...

 • CEREBRUM

  Head Injuries

  Kniha je podrobným a srozumitelným průvodcem širokou oblastí péče o člověka, který utrpěl poranění hlavy nebo jiné poškození mozku (např. následkem cévní mozkové příhody či nádorového onemocnění mozku). Autor seznamuje čtenáře se somatickými, kognitivními, psychickými a sociálními problémy, které se objevují po poranění mozku. Popisuje rehabilitační proces, navrhuje účinné terapeutické strategie pomáhající tyto problémy překonat a provází celkově všemi dalšími aspekty života osob po prodělaném poranění mozku. Zvláštní kapitolu věnuje situaci rodiny pacienta.

  více...

 • Hospital Treatment and Early Recovery after BI

  Tato příručka byla napsána pro příbuzné a přátele těch, kteří utrpěli poranění mozku a s následnou léčbou v nemocnici.

  více...

 • Managing Anger after BI

  Tato příručka byla napsána pro osoby, které mají pom poranění mozku problémy se zvládáním svého hněvu. Je určená i jejich rodinám a pečovatelům.

  více...

 • Managing Fatigue after BI

  Zvládání únavy po poranění mozku je psáno pro osoby, které měly poranění mozku a dochází u nich k únavě. Brožura se zaměřuje na pomoc těm, kteří poranění mozku přežili , jejich rodiny a přátele, aby pochopili únavu a jak se jich týká.

  více...

 • Memory Problems after BI

  Tato příručka byla napsána především pro rodiny a osoby pečující o lidi, kteří mají problémy s pamětí po poranění mozku. Popisuje různé typy paměti a zhoršení paměti a některé obecné strategie, které mohou pomoci.

  více...

 • Minor Head Injuries

  Tato příručka je napsána pro každého, kdo utrpěl menší zranění hlavy. Podává informace o mozku a některých důsledcích, tkeré mohou po poranění nastat. Nabízí také několik praktických tipů k samostatné terapii.

  více...

 • Parenting after BI

  Tato příručka je určena těm rodičům, kteří utrpěli poranění mozku pro pochopení toho, jak jejich zranění ovlivnilo jejich roli rodiče.

  více...

 • Redeveloping Skill

  Tato příručka byla napsána především pro rodiny a osoby pečující o lidi, kteří měli poranění mozku. Poskytuje návod, jak nastavit domácí péči tak, aby pomohla se znovunabytím dovedností ztracených po poranění mozku.

  více...

 • Rehabilitation after BI

  Tato příručka byla napsána na pomoc těm, kteří utrpěli poranění mozku. Snaží se nalézt alternativní způsoby, jak situaci zvládnout pacientům i jejich rodinám.

  více...

 • Effects of Brain Injury

  Tato příručka je úvodem do hlavních problémů, které mohou mít vliv na jednotlivce i rodiny po poranění mozku, spolu s několika návrhy, jak se s nimi vypořádat.

  více...

 • CEREBRUM

  Vocational Rehabilitation for Persons with TBI

  Kniha přináší zkušenosti 24 předních odborníků v oblasti středně těžkých a těžkých zranění mozku. Nabízí popis úspěšných rehabilitačních programů, případové studie a další.

  více...

 • CEREBRUM

  Brain Injury Workbook: Exercises for Cognitive Rehabilitation

  Jedná se o komplexní, kopírovatelný pracovní sešit plný nápadů pro pečovatele a odborníky v ovlasti poranění mozku. Obsahuje cvičení pro kognitivní rehabilitaci zaměřená na paměť, myšlení, exekutivní funkce, emocionální dovednosti a další. Obsahuje více než 40 informačních listů, které mají vzdělávat, podněcovat přemýšlení a diskuze. Sešit může být užitečný pro jednotlivce i terapeutické skupiny.

  více...

 • CEREBRUM

  Traumatic brain injury rehabilitation: practical vocational, neuropsychological, & psychotherapy interventions

  Kniha poskytuje dobrý přehled informací z různých oblastí rehabilitace poranění mozku. Umožňuje např. pochopit spojitost mezi poruchami kognitivních funkcí a poruchami chování, uvádí různé druhy terapií a příklady úspěšných programů.

  více...

 • CEREBRUM

  Vision, Perception, & Cognition

  Jedná se o americký bestseler, který se věnuje dospělým osobám, které utrpěly poranění mozku. Kniha je vhodným učebním textem, obsahuje slovníček, mnoho nákresů a tabulek, které umožňují do hloubky pochopit změny, které způsobuje poranění mozku.

  více...

 • CEREBRUM

  Brain Injury Journals

  Jedná se o oficiální periodikum Mezinárodní asociace pro výzkum úrazu mozku IBIA.

  více...

 • CEREBRUM

  Brainwave-R: Cognitive Strategies and Techniques for Brain Injury Rehabilitation

  Jedná se o manuály ke komplexnímu rehabilitačnímu programu, který je založen na pěti hierarchicky seřazených modulech: Pozornost, Vizuální zpracování, Paměť, Zpracování informací a Exekutivní funkce. Každý modul se skládá ze tří složek: vzdělávání, instrukce od terapeuta a klientská cvičení.

  více...


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;