SAFE – Stroke Alliance For Europe

SAFE – Stroke Alliance For Europe je Evropská aliance pro cévní mozkovou příhodu, která pro tento rok plánuje dvě důležité studie v oblasti prevence mrtvice (PRESTIGE-AF) a její léčby (TENSION). Dále naleznete informace o obou studiích TENSION a PRESTIGE-AF. Cerebrum je členem SAFE a ve spolupráci s dobrovolníky, pro vás připravilo jejich překlad.
___


Spuštění mezinárodní studie: trombektomie


Byla zahájena nová rozsáhlá mezinárodní studie, která doufá, že rozšíří výhody mechanické trombektomie. Trombektomie je metoda využívaná k léčbě určitých typů akutní ischemické cévní mozkové příhody a může používat mechanická zařízení k drastickému snížení účinků probíhající mrtvice. K rozbití a odstranění cévní sraženiny v mozku se používají velmi malá zařízení. Tento postup provádí vysoce kvalifikovaní neuro-radiologové a vyžaduje speciální nemocniční zařízení.
Současné studie trombektomie zahrnovaly vysoce selektivní skupiny pacientů s mozkovou mrtvicí. Výsledky ukázaly, že při použití trombektomie u pacientů s malými lézemi na mozku, dochází k významnému snížení úrovně postižení po mrtvici tím, že je obnoven průtok krve, a tak omezuje poškození mozku.

Nová studie, která je součástí projektu TENSION financovaného EU, bude zkoumat účinky mechanického srážení krve u široké skupiny pacientů, u kterých je přínos trombektomie nejistý. Studie bude zkoumat, zda je trombektomie bezpečná a účinná u pacientů s takzvanými “rozšířenými lézemi”, tj. většími oblastmi poškození mozku, ve srovnání s předchozím výzkumem. Pacienti se mohou zapsat do studie i 12 hodin po nástupu prvních příznaků. Toto umožní sledovat léčbu u širší skupiny pacientů, včetně například těch, u kterých se cévní mozková příhoda objeví v noci a je tudíž pravděpodobnější, že jejich hospitalizace bude zpožděna.

V rámci projektu TENSION je kladen důraz na zahrnutí pacientovy perspektivy ohledně vyhodnocení výsledku studie a léčebných účinků. Důležité je, že studie rovněž poskytne důkazy o sociálně-ekonomických přínosech způsobených zvýšeným používání mechanické trombektomie.

Ve studii bude registrováno až 714 pacientů z osmi evropských zemí a projekt bude probíhat po dobu pěti let od února 2018. TENSION koordinuje prof. Dr. Götz Thomalla z Universitätsklinikum Hamburg-Ependorf v Hamburku a prof. Dr. Martin Bendszus z Universitätsklinikum Heidelberg a organizace získala finanční prostředky z programu EU Horizon 2020. Profesor Thomalla uvedl, že: “TENSION se zabývá závažným zdravotním problémem a poskytne důkazy pro účinnou terapeutickou intervenci u pacientů s těžkou mrtvicí. To znamená, že se nám podaří dosáhnout lepších individuálních výsledků u pacientů a zabránit postižení způsobené mozkovou příhodou u velkého počtu pacientů. Na společenské úrovni bude nová léčba pomáhat při snižování nákladů souvisejících s mrtvicí.”

Další informace získáte na adrese research@safestroke.eu.

___

Spuštění mezinárodního projektu na prevenci mrtvice u pacientů s mozkovým krvácením

Nová iniciativa za milion eur byla založena Evropskou komisí, k zabránění mozkové mrtvice u pacientů s již existujícím onemocněním

Projekt v hodnotě 6,9 milionu EUR je zaměřen na pacienty s fibrilací síní (FS), což je časté srdeční onemocnění, způsobující nepravidelný a abnormálně rychlý srdeční tep u pacientů, kteří prodělali mozkovou příhodu způsobenou krvácením do mozku (tzv. intracerebrální krvácení neboli ICH). Projekt Prevence mozkové příhody u pacientů, kteří přežili intracerebrální krvácení s fibrilací síní (PRESTIGE-AF), sdružuje vědce a lékaře z celé Evropy, s cílem snížit riziko výskytu mrtvice u této skupiny pacientů.

Cévní mozková příhoda je jedním z největších problémů v oblasti veřejného zdraví na celém světě a vyskytuje se při přerušení dodávky krve do mozku, například prostřednictvím sraženiny nebo krvácením v mozku. Jedná se o nejčastější příčinu invalidity u dospělých osob, je druhou hlavní příčinou úmrtí na světě a taktéž druhou nejčastější příčinou demence. Kromě toho se očekává, že v důsledku stárnutí populace bude v příštích desetiletích její dopad dále růst.

Základem projektu PRESTIGE-AF bude klinická studie s cílem získat podklady ohledně doporučených léků pro prevenci mrtvice u pacientů s FS. Několik dílčích studií prozkoumá individuální prediktivní rizika skrze modelování za pomoci zobrazovacích technik mozku, genetického testování a dalších biologických markerů. Další aspekty projektu budou zahrnovat zkoumání kognitivních a psychologických faktorů a účinnosti léků na pacienty.

Mezinárodní spolupráce


Pětiletý projekt bude veden profesorem Rolandem Veltkampem z katedry medicíny na Imperial College v Londýně ve spolupráci s dalšími 11 partnerskými institucemi ve Velké Británii a v celé Evropě. Profesor Veltkamp uvedl: “Prevence mrtvice je náročná u pacientů náchylných k mozkové příhodě, s více poruchami a vzájemně se ovlivňujícími riziky. Právě tato složitost problému ztěžuje vypracování nejlepší individuální preventivní strategie pro konkrétního pacienta. Díky spolupráci s našimi mezinárodními partnery, prostřednictvím iniciativy PRESTIGE-AF doufáme, že vyřešíme některé nesplněné potřeby těchto pacientů a vyvineme více personalizovaných léčebných postupů. Prevence je klíčová, ve výsledku se snažíme zabránit výskytu mozkové příhody a jejímu dopadu na životy pacientů.”

Aliance pro mozkovou příhodu pro Evropu (SAFE) je zodpovědná za projekt pro šíření informací o TENSION pro komunitu zasaženou mozkovou příhodou. Pro další informace prosím kontaktujte research@safestroke.eu.

Společnost PRESTIGE-AF získala finanční prostředky z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace na základně grantové dohody č. 754517.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;